แผนกกายภาพบำบัด

Physical Therapy Department

บำบัด ฟื้นฟู รักษา

ให้บริการทางด้านกายภาพบำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริากรสุขภาพที่ดี ปลอดภัย และสามารถกลับสู่ภาวะปกติหรือใกล้เคียงปกติที่สุดตามศักยภาพของผู้ป่วย

การรักษา/หัตถการ

การเข้ารับบริการ

ผู้รับบริการสามารถเข้าปรึกษานักกายภาพบำบัดได้เลย โดยไม่ต้องพบแพทย์

ก่อนรักษา

ตรวจสอบ ซักประวัติเบื้องต้น อาการเจ็บป่วยทางร่างกายของผู้ป่วย

การตรวจร่างกายโดยการสัมผัส กด จับ ดัด ดึง บริเวณกล้ามเนื้อหรือเอ็นของร่างกาย เพื่อประเมินอาการและตั้งโปรแกรมการรักษา

หลังการรักษา

ติดตามการรักษาและประเมิน Progesssion ของผู้ป่วยทุกครั้ง

สถานที่ตั้ง

ชั้น 8 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท1

วัน และเวลาทำการ

ให้บริการทุกวัน เวลา 8.30 -16.30 น.
ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทร.02-7692000 ต่อ 1118

นักกายภาพบำบัดประจำแผนก

/* */