โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

ปัจจุบันการเข้าทำงานกับทั้งภาครัฐและเอกชน ได้กำหนดให้พนักงานหรือบุคลากรโดยเฉพาะการรับคนที่จะสมัครเข้าทำงาน เข้ารับการศึกษา หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ต้องได้รับการตรวจร่างกาย หรือต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ป่วยตามที่กำหนด เพื่อคัดกรองไม่ให้บุคคลที่อาจมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์เข้าทำงาน เข้ารับการศึกษา หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อันจะลดการก่อให้เกิดภาระแก่หน่วยงาน และเป็นการป้องกันการเกิดโรคที่สามารถกระจายสู่ผู้อื่นได้ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทให้บริการตรวจร่างกายก่อนเข้างานมีรายละเอียดดังนี้

รายการตรวจ

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag)
 • ตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urinalysis)
 • ตรวจหาเชื้อเอดส์ (Anti-HIV (STAT)
 • ตรวจสุขภาพฟัน
 • เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอดและอวัยวะในช่องอก (Chest X-Ray)
 • ตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคโดยแพทย์ทางเลือก (แมะไฟฟ้า)
 • การเตรียมตัวก่อนตรวจ

  ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร (ยกเว้นกรณีที่ตรวจน้ำตาลหรือไขมันในกระแสเลือดเพิ่มเติม)

  การเก็บปัสสาวะ ให้ถ่ายปัสสาวะช่วงแรกท้ิงไปก่อน แล้วจึงเก็บปัสสาวะในช่วงกลาง สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนไม่ควรตรวจ หรือถ้าต้องตรวจควรแจ้งใหเจ้าหน้าที่ทราบ

  เอกซเรย์ปอด

  ราคาพิเศษ 1,500 บาท

  สถานที่ตั้ง

  แผนกตรวจสุขภาพ Check Up
  ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (2ชั้น)

  วัน และเวลาทำการ

  เปิดให้บริการทุกวัน
  เวลา 7.30-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.
  ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

  สามารถลงทะเบียนตรวจในเวลา
  8.00-12.00 น. และ 13.00-14.00 น.
  โทร.02-769-2052
  โทร : 02-769-2052

  แพทย์ประจำแผนก

  • นพ.กฤษณ์ วงศ์ธนะโสภณ
   08.00-14.00 น.

  /* */