Package ผ่าต้อกระจก
เหมาจ่ายราคาประหยัด

อัตราค่าบริการแพคเกจ รวมรายการดังต่อไปนี้

  1. รวมค่าแพทย์ผ่าตัด ค่ายา เวชภัณฑ์ ที่ใช้ในการเตรียมผ่าตัด และระหว่างผ่าตัด
  2. ไม่รวมค่ายาก อุปกรณ์กายภาพ เวชภัณฑ์ สำหรับกลับบ้าน
  3. ไม่รวมการตรวจ และความพร้อมของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
  4. ไม่รวมค่าปรึษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
  5. ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวผู้ป่วย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น นอกเหนือการผ่าตัด
  6. ไม่รวมค่าใช้จ่ายกรณีผู้ป่วยพักรักษาตัวเกินที่มาตรฐานกำหนด
  7. ไม่รวมค่าใช้จ่ายกรณีตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษ และค่าแพทย์พยาธิวิทยา (ถ้ามี)
  8. ราคาดังกล่าวตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2564

การติดต่อขอรับบริการ

ติดต่อที่ศูนย์จักษุ ชั้น 2 อาคารมิ่งประชา
เวลาทำการ วันจันทร์ เวลา 08.00-12.00 น. และ 17.00-20.00 น.
วันอังคาร เวลา 09.00-20.00 น.
วันพุธ-เสาร เวลา 17.00-20.00 น.
ปิดทำการวันอาทิตย์
ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค. 2564
โทร : 02-769-2000 ต่อ 2024, 1029

กรุณานัดล่วงหน้าก่อนมารับบริการ