โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

เลือกภาษา

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

ปัจจุบันการเข้าทำงานกับทั้งภาครัฐและเอกชน ได้กำหนดให้พนักงานหรือบุคลากรโดยเฉพาะการรับคนที่จะสมัครเข้าทำงาน เข้ารับการศึกษา หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ต้องได้รับการตรวจร่างกาย หรือต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ป่วยตามที่กำหนด

เพื่อคัดกรองไม่ให้บุคคลที่อาจมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์เข้าทำงาน เข้ารับการศึกษา หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อันจะลดการก่อให้เกิดภาระแก่หน่วยงาน และเป็นการป้องกันการเกิดโรคที่สามารถกระจายสู่ผู้อื่นได้

รายการตรวจ

  1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
  2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  3. ตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urinalysis)
  4. ตรวจหาเชื้อเอดส์ (Anti-HIV (STAT)
  5. เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอดและอวัยวะในช่องอก (Chest X-Ray)
  6. ราคา 940 บาท

นัดแพทย์ล่วงหน้า

นัดหมายแพทย์ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการมารับบริการ

นัดแพทย์

โปรโมชั่น

ส่วนลดราคาบริการเพื่อสุขภาพมากมาย

อ่านเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูล

ฝากข้อความสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับบริการ และค่าใช้จ่าย

สอบถาม